Stadgar

Antagna vid årsmötet 2014


STADGAR FÖR SÖDRA SKÅNES MÅLAREMÄSTAREFÖRENING

 

§ 1                      Föreningens ändamål

 

Södra Skånes Målarmästareförening nedan nämnd förening. Föreningen har till ändamål att i enlighet med föreningens stadgar sammanföra alla målarmästare inom måleribranschen i Skåne för tillvarata av gemensamma intressen inom måleri-

branschen i Skåne.

Föreningens särskilda uppgifter är att tillvarata medlemmarnas Intressen, bl.a. Genom:

 

att: stimulera utveckling inom måleribranschen

att: motverka illojal konkurrens inom måleribranschen

att: främja ett gott kamratskap mellan målarmästarna 


§ 2                      Inträde

 

Inträde i föreningen står öppet för målarmästare inom måleribranschen. Ansökan om inträde görs till föreningens styrelse. Till ansöknings-handlingarna skall bifogas styrkt kopia av registreringsbevis (ejäldre än två år) och F-skattesedel.

 

Inträdesansökan godkännes eller avslås av styrelsen.

 

Som representant för måleriföretag kan efter godkännande av styrelsen sådana personer beviljas inträde i föreningen.

Föreningen är till för alla målarmästare i alla åldrar 


§ 3                      Verksamhetsår och avgifter

 

Föreningens verksamhetsår löper från den 1 januari till och med den 31 december.

 

Medlem skall till föreningen erlägga de avgifter vid tidpunkter Föreningens årsmöte beslutar.

 

§ 4                      Medlems skyldigheter

 

De till föreningen anslutna medlemmar är skyldiga

att: Följa föreningens stadgar

att: erlägga stadgeenligt fastställda avgifter

att: Följa  årsmötets och styrelsens beslut


§ 5                      Sammanträden


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte skall hållas senast den 31 mars på dag som styrelsen beslutar

Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötets hållande.

 

Extra sammanträde hålles då ordförande eller styrelsen finner det nödvändigt, eller då minst fem av föreningens medlemmar

kräver detta skriftlig till styrelsen i med uppgifter om de ärenden som skall behandlas.

 

Kallelse till sammanträde skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar före sammanträdets hållande.

 

 

Vid sammanträde förs protokoll och utses en person att jämte sekreteraren justera detsamma.

 

§ 6                      Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 

a)  Val av ordförande och sekreterare till årsmötet.

b)  Val av två justeringsmän att jämte årsmötets ordförande justera

      årsmötets protokoll.

c)   Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst

d)   Fastställande av föreningens verksamhetsberättelse, årsredovisning

      samt revisorernas berättelse.

e)   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

f)   Fastställande av medlemsavgift, arvoden till styrelsen m.fl.

      samt budget.

g)  Behandling av föreliggande framställningar från styrelsen samt

      motioner.

h)   Val av ordförande för tiden till nästa årsmöte.

i)    Val av minst två ordinarie styrelseledamöter jämte minst en

      suppleant för tiden till det årsmöte som hålls två år senare.

j)    Val av en revisorer samt en revisorsupplent

k)   Val av valberedning jämte valberedningens sammankallande

      för nästa årsmöte.

 

§ 7                      Styrelsen

 

Ledningen av föreningens verksamhet, verkställandet av dess beslut och förvaltning av dess egendom ankommer på den vid

årsmötet valda styrelse vars säte skall vara i Malmö.

 

Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter.  Årsmötet utser ordförande för tiden till nästa årsmöte och övriga ledamöter för

tiden till det årsmöte som hålles två år senare att avgå vartannat år till halva antalet.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig kassör och sekreterare samt i övrigt erforderliga funktionärer.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två av styrelsens ledamöter så begär.

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden ensam eller av den eller dem styrelsen därtill utser.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

 

§ 8                      Revision

 

Revisorerna har att granska föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt upprätta revisionsberättelse.

 

Räkenskaperna över det avslutade verksamhetsåret skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötets hållande.

 

Revisorerna skall senast fyra veckor före årsmötets hållande avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

 

I övrigt äger revisorerna rätt att när de så önskar, ta del av föreningens räkenskaper samt att kalla föreningens ledamöter till

extra sammanträde, om de, angående styrelsens förvaltning finner omständigheterna så påkalla.

 

§ 9                      Motioners avgivande

 

Varje medlem äger motionsrätt. Motioner som skall behandlas vid årsmötet och skall vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före årmötets hållande. Inkommna motioner skall behandlas av styrelsen och därefter

föredragas vid  årsmötet och åtföljas av styrelsens utlåtande.

Alla motioner skall avlämnas skriftligen och bör vara åtföljda av motionärens motivering.


§ 10                      Rösträtt samt val och omröstninga


Varje medlem har en röst. Alla frågor och val med undantag för vad i §§ 12 och13 sägs, avgöres med enkel majoritet. Vid lika

röstetal fäller ordförandens röst utslaget. Endast de medlemmar som inbetalat stadgeenliga avgifter till föreningen och i övrigt fullgjort sina skyldigheter till föreningen, äger deltaga i val och omröstningar.

 

§ 11                      Utträde, uteslutning och överlåtelse

 

Medlemskap i föreningen upphör vid det hel-eller halvårsskifte som inträffar näst efter ex månader sedan skriftlig uppsägning

från medlemmens eller styrelsens sida ägt rum.

 

Medlem som brutit mot dess stadgar eller med stöd därav lämnade föreskrifter eller som inte betalat stadgeenliga avgifter eller som i övrigt i väsentligt hänseende agerat i strid mot föreningens ändamål får av styrelsen uteslutas ur föreningen. För sådant styrelsebeslut fodras minst 2/3 majoritet.

 

Övergår rörelse vilket drivits av medlem, till annan innehavare, som icke är medlem,skall fortsatt medlemskap prövas av styrelsen. Godkännes ansökan anses den nye innehavaren ha inträtt i den förra innehavarens rättigheter och skyldigheter till föreningen.

 

§ 12                      Stadgeändringar

 

Förslag till ändringar av dessa stadgar behandlas endast vid ordinarie årsmöte och fordras för sådant beslut fattande 2/3

majoritet.

 

§ 13                      Föreningens upplösning

 

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara gällande fattas med 4/5 majoritet på två föreningssammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid det sista sammanträdet beslutas därvid hur föreningens tillgångar skall skiftas.